Regulamin

Regulamin uczestnictwa w działaniu pt.: Homo Creatus

  1. W działaniu mogą uczestniczyć osoby fizyczne mające w dacie zgłoszenia do działania ukończone 18 lat i posiadające nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby przystępujące do działania zwane są w dalszej części regulaminu uczestnikami.
  2. Jedynym organizatorem działania jest Fundacja Kultura Enter
  3. Zgłoszenie uczestnika dokonywane będzie wyłącznie na stronie internetowej pod adresem www.homocreatus.pl.
  4. Warunkiem przystąpienia do działania jest zaakceptowanie warunków regulaminu działania, którego treść znajduje się pod adresem internetowym wskazanym w pkt 3 oraz zaakceptowanie warunków działania i zasad naboru określonych przez Organizatora
  5. Uczestnik oświadcza, że wszelkie treści jakie zgłosi na potrzeby działania będą wolne od wad prawnych i fizycznych i stanowić będą wyłączną własność uczestnika.
  6. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za zgłoszone organizatorowi treści.  
  7. Warunkiem dodatkowym wzięcia udziału w działaniu jest zaakceptowanie polityki prywatności wg zasad określonych przez organizatora oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora przedstawionych poniżej oraz zgoda na wykorzystywanie zgłoszonych treści w dowolny sposób przez Organizatora.
  8. Zgłoszenie uczestnika winno spełniać wszelkie wymogi formalne i akceptacje upoważniające do wzięcia udziału w działaniu jakie wskaże organizator.
  9. Brak akceptacji wymogów upoważniających do wzięcia udziału w działaniu skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia.  

Zobacz też politykę prywatności.