Polityka prywatności

Polityka prywatności w działaniu pt.: Homo Creatus

 1. Zasady ogólne
  1. Organizator  przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Uczestnika oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach działania pod nazwą
  2. Organizator dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez uczestników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
 2. Pozyskiwanie danych osobowych
  1. Wzięcie udziału przez uczestnika w działaniu wymaga podania przez niego danych osobowych.
  2. Uczestnik podaje w odpowiednim formularzu swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres, rok urodzenia i zawód.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu i w związku z działaniem do którego przestępuje.
  2. Podanie danych osobowych jest konieczne dla udziału w działaniu o którym mowa powyżej.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wyrażona przez uczestnika poprzez akceptację zasad przetwarzania danych określonych pod adresem internetowym przewidzianym dla działania www.homocreatus.pl
 4. Przetwarzanie danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Organizator działania Homo Creatus
  2. Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Organizator chroni dane osobowe uczestnika przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.
  3. Organizator nie przekazuje danych osobowych podanych przez uczestnika osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.
 5. Prawa Uczestnika
  1. Uczestnik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:
   1) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),
   2) ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).